- در حوزه‌ هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده‌ ها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌ شود.‌ رئیس حوزه قضایی می‌ تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب‌ دیگر به ترتیب تقدم عهده‌ دار ارجاع پرونده خواهند بود.