- قاضی دادگاه می‌ تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.