- در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره‌ های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌ قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ ارتکابی تجاوز ننماید.

بند الف

الف - قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌ الارض.

بند ب

ب - در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

بند ج

ج - جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌ محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.

بند د

‌د - در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

بند ه

ه - در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.