- دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌ نمایند.