- شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌ توانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می‌ باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌ کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌ تواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق‌ دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.