‌ - موارد احاله عبارتست از:

بند الف

‌الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

بند ب

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.