‌ - علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از‌ موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.