- گزارشها و نامه‌ هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌ توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه‌ دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.