- شاکی و مدعی خصوصی می‌ تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

بند الف

‌الف - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.

بند ب

ب - موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.

بند ج

ج - ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.

بند د

‌د - مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.

بند ه

ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.

تبصره 1

- در حوزه‌ هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفترکل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع‌ می‌ شود.

تبصره 2

- چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثرانگشت شاکی‌ می‌ رسد.