- معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام‌ می‌ شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌ توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.