- اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده‌ اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنیت و خلاف‌ نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.