- هنگام تحقیق توسط اهل خبره، چنانچه قاضی لازم بداند می‌ تواند حضور یابد.