- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند می‌ توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قید‌ می‌ شود.