- از اوراق و نوشته‌ ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ ارائه می‌ شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که‌ ارتباط به جرم ندارد نشود.