‌ - از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد، از‌ مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.