- احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌ آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌ شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌ امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌ کند.