- هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد‌ با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ‌ مواد (217) و (218) این قانون اظهار عقیده می‌ نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.