- جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌ آید. برگ جلب که مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.