- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر‌ جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌ آورد و یا منتظر رفع مانع می‌ شود.