- متهم می‌ تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌ تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌ که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌ شود.

تبصره

- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌ امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.