- از متهمین جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می‌ آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت‌ موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می‌ باشد.