- پاسخ سئوالات همان طوری که بیان می‌ شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
متهمین با سواد می‌ توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.