- مبلغ وثیقه یا وجه‌ الکفاله یا وجه‌ الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌ کند.