‌ - تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است.