‌ - در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند‌ کارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می‌کند.