‌ - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌ است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.