‌ - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در‌ این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.