- هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً احضار نشده‌ باشند، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می‌آورد.