- رأی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و در صورتی که قاضی دادگاه حضوری رأی را به طرفین اعلام و‌ ابلاغ نماید دادن رونوشت رأی به آنان بدون اشکال است.