- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع‌ تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود:
الف - جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب - جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج - جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
‌د - مصادره اموال.