- جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف - ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت است.
ب - در توقیف یا در سفر بودن.
ج - عدم امکان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیرمترقبه.

تبصره

‌- هرگاه محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود که نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یک‌هفته از تاریخ اطلاع، درخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می‌کند، در صورت اثبات ادعا عذرم وجه محسوب می‌گردد.