- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
‌الف - محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او.
ب - شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج - رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.