‌ - چنانچه هریک از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد‌ درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.