‌ - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون.

تبصره

‌- رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه‌ها نیز الزامی است.