‌ - اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
1 - محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.
2 - دادستان کل کشور.
3 - رئیس حوزه قضایی.