ـ در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌ بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌ شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

بند الف

انحلال شخص حقوقی

بند ب

مصادره کل اموال

بند پ

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

بند ت

ممنوعیت از دعوت عمومی ‌برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

بند ث

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

بند ج

جزای نقدی

بند چ

انتشار حکم محکومیت به ‌وسیله رسانه‌ ها

تبصره

ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌ کنند، اعمال نمی‌ شود.