ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌ تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

بند الف

وجود جهات تخفیف

بند ب

پیش‌ بینی اصلاح مرتکب

بند پ

جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

بند ت

فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره

ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌ کند.