ـ در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌ تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌ نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌ اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

بند الف

حرفه ‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ ای خاص

بند ب

اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

بند پ

درمان بیماری یا ترک اعتیاد

بند ت

پرداخت نفقه افراد واجب‌ النفقه

بند ث

خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

بند ج

خودداری از فعالیت حرفه‌ ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

بند چ

خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌ دیده به تشخیص دادگاه

بند ح

گذراندن دوره یا دوره‌ های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌ های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌ های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی