ـ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌ کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

بند الف

الف ) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست ‌سال

بند ب

ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

بند پ

پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال

بند ت

ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

بند ث

ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره 1

ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌ شود.

تبصره 2

ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌ های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌ های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.