‌ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌ شوند:

بند الف

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

بند ب

جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

بند پ

جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر