ـ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌ علیه اقرار محسوب نمی‌ شود.

تبصره

ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.