ـ اداء‌کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.