ـ حد زنا در موارد زیر اعدام است:

بند الف

زنا با محارم نسبی

بند ب

زنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌.

بند پ

زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

بند ت

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره 1

ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره 2

ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب‌ دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم‌ شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.