ـ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌ گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌ کند.