ـ همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره 1

ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره 2

ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌ گردد.