ـ هرگاه قرینه‌ ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌ شود.