ـ قذف در صورتی موجب حد می‌ شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره 1

ـ هرگاه قذف‌ شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف‌ کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره 2

ـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.