ـ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف‌ شوندگان می‌ تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌ شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌ شود.