ـ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌ بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌ شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌ شود و اگر بگوید آن‌ چه گفته‌ ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ گردد.