ـ قصاص در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ‌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره

ـ چنانچه مجنیٌ‌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.